Link Search Menu Expand Document

Läs mer

2021 Nacka, Hästhagens förskola

Hästhagens förskola, byggt 1968, är en fantastisk liten förskola mitt i naturen. Förskolan har även kunnat erbjuda barn med särskilda utmaningar (exempelvis AST och Downs syndrom) en lugn och bra miljö att utvecklas i sin egen takt.

Istället för att vårda en sån förskola, kommunen föreslog den 21 januari 2021 att förskolan skulle läggas ned med sista dag för verksamhet den 31 juli 2021. Dvs 6 månaders varsel.

Föräldrarna, personal och oppositionspolitiker fick reda på detta först den 1 februari 2021, bara en vecka innan verksamhetsutskottets sammanträdde, och tre veckor innan kommunstyrelsens sammanträdde, då det slutliga avgörandet skulle tas. Föräldrarna fick leta upp tjänsteskrivelsen själva - den var inte bifogad, och den nämndes inte heller i utskicket från rektorn.

Tjänsteskrivelsen talar om ett litet antal barn, underskott och stort behov av renovering.

Befolkningsprognosen visar att det inte finns och det inte kommer finnas tillräckligt många barn i Hästhagen för att motivera förskoleplatserna. Alla andra aspekter spelar ingen roll:

 • Drygt 40% av barnen är folkbokförda utanför Hästhagen, i Älta, Saltsjö-Boo, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjöbaden!!! Därför är det irrelevant att titta på befolkningsprognosen bara i Hästhagen. Men det verkar inte spela nån roll.
 • Förskolan I Ur Skur Blåbäret som ligger i Hästhagen 400m bort har inga lediga platser och 30+ barn som står i kön
 • Västra Sicklaön kommer bli i stort behov att förskoleplatser. Enligt 2020-05-23 Behovsprognos för förskole- och skolplatser 2020–2040:
  • “På västra Sicklaön finns ett stort utbyggnadsbehov och även i övriga kommundelar förutom Saltsjöbaden finns behov av fler förskoleplatser.”
  • “Antalet förskolebarn kommer att fördubblas på Sicklaön fram till 2040. Det innebär cirka 2 500 fler barn och det är på västra Sicklaön som ökningen sker.”
  • Västra Sicklaön behöver mer än 100% flera förskoleplatser i 2040. Älta behöver 25% flera förskoleplatser i 2040.
  • I 2025 behövs mer än 60% flera förskolplatser för att ta in circka 1500 nya barn.
  • redan 2023 når efterfrågan kapaciteten
 • Hästhagens förskola är en av tre små förskolor (Optimus och Älta Gårds) i hela Nacka! Enligt 2020-05-23 Behovsprognos för förskole- och skolplatser 2020–2040, “I området finns det cirka 2 400 förskoleplatser fördelade på 37 enheter”. Fram till 2040 fördubblas antalet förskpleplatser i Nacka men inte antal enheter! I genomsnitt finns idag 65 förskoleplatser i varje enhet. Även med 50% flera enheter dvs. 55 enheter (18 nya enheter!) fram till 2040, Nacka skulle nå (2400+2500)/55= 90 förskoleplatser i varje enhet !!! Dessutom har Nacka för stora barngrupper enligt Skolverket riktmärken.
  I Nacka är 62 procent av de åldersindelade barngrupperna större än de borde vara.. Under 2019 hade 28 procent av personalen i Nackas förskolor förskollärarexamen. Det är betydligt färre än i riket som helhet (40 procent), enligt Lärarförbundet.

En bortglömd verksamhet har underskott. Med inga investeringar, ingen marknadsföring och få incitament blir det såklart inget överskott. Det är logiskt för alla, förutom Nacka kommun. Låt den ruttna och dö. Det är inte en underbetyg för förskolan, utan “det är ett underbetyg för kommunen” (Sidney Holm (MP) om Fisksätraskolans förskolas avveckling, 2019-06-03). Kommunen vill gömma undan förskolans tidigare överskott och det 2 års hyresavtal för lokalen sen 2014 - kommunen hade ett 10 års hyresavtal innan dess!

Renoveringskostnaderna är omotiverat höga och det är inte alla åtgärder som är nödvändiga. Förskolan är välfungerande.

Tjänsteskrivelsen berättar också om medarbetarna som har det dåligt. Fast ingen frågade dem, och de håller inte med. Det är en tajt personalgrupp som trivs bra och gör ALLT för barnen. De har enorm kompetens och satsar mycket på kompetensutveckling.

Sist men inte minst vill kommunen flytta barn till en trippel-så-stor förskola med 90+ barn i Sydvästra Plania, ett stort byggnadsområde för den närmaste framtiden. Den nya förskolan drivs i två baracker, en ska rivas och den andra är temporärt uppförd. Tjänsteskrivelsen berättar ingenting om detta och hur barnen kommer drabbas. De tror att “en större förskola kan även på sikt ge en högre kvalitativ verksamhet med fler jämnåriga kamrater och möjlighet att ta del av fler kompetenser hos olika pedagoger.” Så ser inte verkligheten ut. Att barn kan trivas och utvecklas bättre i mindre grupper verkar inte ha nån betydelse.

 1. 2021 Nacka, Hästhagens förskola
 2. Officiella dokument som gäller Hästhagens förskolas avveckling
  1. 2021-01-21 Tjänsteskrivelse KFKS 2020/1109: Avveckling Hästhagens förskola (kopia)
  2. 2021-02-01 Informationsbrev till vårdnadshavare 1 februari (pdf)
  3. 2021-02-01 Kallelse - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (kopia)
   1. Mikael Carlsson (Nackalistan) via mejl
  4. 2021-02-09 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (kopia)
   1. Mikael Carlsson (Nackalistan) via mejl
   2. Mikael Carlsson (Nackalistan)
   3. Karin Teljstedt (KD)
   4. Lisa Rasmussen (V)
  5. 2021-02-22 Kallelse - Kommunstyrelsen (kopia)
  6. 2021-02-22 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen (kopia)
   1. Mikael Carlsson (Nackalistan) via mejl
 3. Namninsamling - RÄDDA HÄSTHAGENS FÖRSKOLA!

Officiella dokument som gäller Hästhagens förskolas avveckling

2021-01-21 Tjänsteskrivelse KFKS 2020/1109: Avveckling Hästhagens förskola (kopia)

 • “Det går idag 30 barn på förskolan och det arbetar 7 medarbetare. […] Förskolan har kapacitet för 40 barn.”
 • “Av de barn som går på förskolan är det 17 barn som behöver välja en ny förskola till hösten 2021.”
 • “Av förskolans barn är det 13 som inte är folkbokförda i Hästhagen.”
 • “Enligt den befolkningsprognos som finns för området Hästhagen tillkommer det inte förskolebarn de kommande åren.”
 • “Hästhagen omsätter cirka 3,6 miljoner kronor år 2020.”
 • “Hästhagens förskola har sedan 2018 gått med underskott.”
 • “Det finns inte en ekonomisk hållbarhet med de antal barn som idag går på förskolan. Utifrån befolkningsprognosen bedömer inte Välfärd skola att det kommer att förändras över tid.. Förskolan maxkapacitet är 40 barn och det bedöms inte finnas underlag för det antalet barn i området.”
 • “sista dag för verksamhet den 31 juli 2021.”
 • “Nacka kommun har byggt förskolan 1968 utan att äga marken som den står på. Kommunen arrenderar marken med ett avtal om två år i taget.”
 • “Hela förskolan ryms i en byggnad om 370 kvm, varav cirka 178 kvm utgör den pedagogiska vistelseytan.”
 • “För att barn och medarbetare ska vistas i säkra och hållbara miljöer ser behovet ut som följande:”
  • Ventilation: cirka 1 150 000 kronor (ventilationsaggregat)
  • Uppvärmning: cirka 400 000 kronor (radiatorer, övervakningssystem)
  • Köket: cirka 1 400 000 kronor
  • Invändiga ytskikt: cirka 775 000 kronor (golv, belysning, el, väggar, dörrar)
  • Utvändigt underhåll: cirka 679 000 kronor (fönster, ytterdörrar, lekutrustning)
 • “Uppskattningen är väldigt grov och inkluderar inte risker eller andra liknande hinder.”
 • “Välfärd skola bedömer inte att det är ekonomiskt försvarbart.”
 • “Vid en avveckling av Hästhagens förskola kommer samtliga barn att erbjudas plats inom Växthusets förskolas verksamhet.”
 • “Till förskolan Växthuset är avstånd och uppskattad tidsåtgång mellan förskolorna: Bil 2,8 km (6 min), cykel 2,0 km (9 min) och gång 1,9 km (25 min).”
 • Befolkningsprognos i Hästhagen
  • 2019: 19
  • 2020: 22
  • 2021: 24
  • 2024: 25
  • 2025: 27
  • 2030: 29
 • “Barnperspektiv. Att byta förskola kan skapa viss oro, men denna bedöms vara främst initial.”
 • “Medarbetarperspektiv. Välfärd skola ser idag att kvalitén blir lidande då medarbetare på förskolan inte har tid till kompetensutveckling, inte heller tid till projektskapande arbeten eller kollegial samverkan. Medarbetarens möjlighet att delta i samverkan och nätverk med andra förskollärare (både på enheten samt inom Nackas förskolor), samtal och kompentensutveckling, kurser och planeringstid blir lidande då antalet pedagoger är mycket lågt. All tid behöver idag läggas i barngrupp.”
 • “På en förskola med för få barn, som på Hästhagens förskola, blir det snabbt mycket kännbart om en medarbetare är borta. Välfärd skola ser att arbetsmiljön blir sämre för pedagogerna och indirekt påverkas barnen av detta.”
 • “En förskola behöver ha tillräckligt många barn för att ha en ekonomi i balans och det medför att medarbetare kan få tid och möjlighet till kompetensutveckling och kollegialt lärande i större utsträckning.”
 • “Välfärd skola ska alltid ha barnens bästa i förgrunden vid organisation av varje enskild”
 • “Välfärd skola arbetar strategiskt med kapacitetsplaner.”
 • “Välfärd skola vill att vårdnadshavare och medarbetare blir informerade av förslaget i god tid innan förskolan avvecklas.”
 • “Detta gör att vårdnadshavare har våren 2021 på sig att fundera kring sin situation samt besöka förskolor som de sedan kan komma att välja till sina barn.”
 • “Kostnaderna skulle bli omfattande för en förskola av denna storlek.”
 • “Hästhagen omsatte cirka 3,6 miljoner kronor år 2020.”
 • “Hästhagens förskola har sedan 2018 gått med underskott och det innebär i förlängningen att någon annan förskola inom rektorsområdet måste kompensera underskottet.”
 • “Om förskolan avvecklas kommer rektorsområdets möjligheter till ett positivt ekonomiskt resultat att förbättras.”
 • “Avvecklingen av Hästhagen ingår i Välfärd skolas strategiska plan för att klara framtida befolkningsprognoser samtidigt som verksamheten har en ekonomi i balans.”
 • Utfall Hästhagens förskola:
  • 2018: -363 000
  • 2019: -186 000
  • 2020: -872 000
 • “Konsekvenser för barn. Som redogjorts för ovan i konsekvensanalysen kan byte av förskola innebära viss oro men denna bedöms vara initial.”

2021-02-01 Informationsbrev till vårdnadshavare 1 februari (pdf)

 • “Vi kommer att finnas på plats på förskolan under morgondagen.”

2021-02-01 Kallelse - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (kopia)

Mikael Carlsson (Nackalistan) via mejl

 • “vi i oppositionen fick reda på detta i tisdags och vi har tidigare inte fått någon information om förskolan i nämnden alls”

2021-02-09 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (kopia)

Mikael Carlsson (Nackalistan) via mejl

 • “Vi hade en diskussion där vi från oppositionen ställde en hel del frågor om det undermåliga underlaget, om att man faktiskt inte gjort ett ärligt försök att öka antalet barn på förskolan och hur de renoveringar man pratar om kan bli så dyra, detta är ju något som man borde ha räknat in i hyran sen många år tillbaka för att just undvika sådana här “renoveringschocker”. Inget av majoritetspartierna ställde några frågor. Vi från oppositionen valde sen att begära votering och där röstade vi och socialdemokraterna emot en nedläggning och M, L, C och Kd röstade för så vi förlorade med 3 röster emot 5. Mp, v och Sd har ingen rösträtt i utskottet.”

Mikael Carlsson (Nackalistan)

 • “Grunden för ställningstagandet var det mycket tunna och bristfälliga underlaget.”
 • “Varför har kommunen inte underhållit fastigheten löpande som alla fastighetsägare behöver göra för att slippa att plötsligt ställas inför beslut om nedläggning?”
 • “Vad är det ekonomiska och praktiska underlaget på de mycket höga kostnaderna för t ex renovering av kök och andra ställen?”
 • “Varför har det inte gjorts en löpande underhållsplan av fastigheten över tid?”
 • “Varför får allmänheten och närmast berörd personal, barn och föräldrar inte veta om planen i god tid?”
 • “Varför görs inte insatser i tid så att en uppskattad och älskad förskola får vara kvar?”
 • “Varför gjordes inte insatser i tid av utbildningsförvaltningen för att förbättra läget?”
 • “Hur rimmar förslaget med mångfalds- och öppenhetsprincipen, också vad gäller förskoleverksamheten?”
 • “Sist men inte minst, den demokratiska aspekten i hanteringen av ärendet med tydlighet, transparens, information i tid mm och medborgarens och oppositionspolitikens möjligheter att agera har åsidosatts.”
 • “Nackalistan känner igen mönstret från avvecklingen av Fisksätra skola som gick till på liknande sätt.”

Karin Teljstedt (KD)

 • “Kristdemokraterna vill tydligt markera att vårt argument för att lägga ner förskolan inte handlar om att enheten är för liten.”
 • “Det måste finnas, och det finns också, små förskolor som håller mycket hög kvalitet.”
 • “Ska kommunen kunna möta människors olika behov så är det helt nödvändigt att det även finns små förskolor, eftersom alla barn varken trivs i eller utvecklas väl i stora grupper.”

Lisa Rasmussen (V)

 • “Hade jag fått yrka hade jag yrkat bifall till Socialdemokraternas avslagsyrkande och yrkande om att man ska återkomma i ärendet med en plan för renovering av förskolan istället.”
 • “Barnunderlaget är tillfälligt bristfälligt för klara den ekonomi som är beslutad. Men vi vet att det inte kommer att dröja många år innan det kommer att finnas än större behov än bara denna förskola. Det är därför ett dåligt ekonomiskt beslut att lägga ner förskolan.”

2021-02-22 Kallelse - Kommunstyrelsen (kopia)

2021-02-22 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen (kopia)

 • obs! filen är inte publicerad än

Mikael Carlsson (Nackalistan) via mejl

 • “Ja, jag håller helt med dig om att alla nämndsammanträden borde vara öppna för allmänheten att lyssna på. Det är ju ganska grundläggande att höra vad olika politiker säger och vilka argument de använder för att rättfärdiga sina ställningstaganden.”
 • “Tyvärr så förlorade vi som kämpade emot en nedläggning med röstsiffrorna 7 för -6 emot. Vi försökte i första hand att beslutet skulle skjutas till kommunfullmäktige så att vi skulle ta en debatt där och att kommuninnevånarna skulle få lyssna på debatten och våra argument vi röstade om det men förlorade 7-6 där hela alliansen (M,Kd,C,L) röstade emot att det skulle tas till fullmäktige.”
 • “Både vi från NL och från S argumenterade kring hur tokigt detta beslut är och hur man kan fatta ett beslut på ett så bristfälligt beslutsunderlag, jag sa till och med att även ni som röstar för en nedläggning måste ju medge att detta är ett bristande underlag, den enda som svarade på det var Mats Gerdau som sa att underlaget var tillräckligt för honom iallafall. I övrigt så sa ingen från alliansen något utan meddelade att de skulle lämna in en protokollsanteckning.”

Namninsamling - RÄDDA HÄSTHAGENS FÖRSKOLA!

Vår namninsamling hade 500+ underskrifter innan det slutgiltiga möte.

Stoppa nedläggningen av Hästhagens förskola.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Hästhagens förskola är mycket uppskattad av föräldrar, barn och personal. Förskolan har funnits i området sedan 1968 och är en trygg och bra miljö för barnen med stora ytor för lek och lärande både inne och ute. Läget intill Nacka naturreservat är oslagbart. Det finns plats för cirka 40 barn.

Förskolan hotas nu av nedläggning. Anledningen som anges är att den renovering som man anser är nödvändig blir för dyr i förhållande till det prognostiserade barnantalet. Att kommunen nu påstår att förskolan har, och kommer att ha, för få elever är märkligt. Det har aldrig tidigare flaggats för att verksamheten inte går runt, även om storleken på barngrupperna alltid har varierat över tid. Tvärtom har det tidigare funnits förslag på att bygga en ännu större förskola i Hästhagen. Därtill är det uppenbart att den kraftigt ökade byggnationen i Sickla innebär att det kommer finnas ett behov av fler förskolor. Det närmaste alternativet är föräldrakooperativet Blåbäret som i dagsläget inte har några lediga platser och 25 barn i kö. Optimus i Järla sjö har ca 130 barn i kö och Universum har ca 70 barn som väntar plats.

Beslutsunderlaget är bristfälligt på ett flertal punkter och reflekterar inte verkligheten. De uppskattade renoveringskostnaderna är omotiverat höga och allt behöver inte göras på en gång. Vi ser flera pragmatiska förslag på hur en renovering skulle kunna genomföras till en lägre kostnad och över en längre tid.

Det är inte rimligt att alla Nackas barn ska samlas på stora förskolor med hundra barn eller fler, i centrala lägen med små gårdar. Mindre förskolor med närhet till våra bostadsområden måste också kunna få finnas kvar. Det är en fråga om prioritering och vi anser att Nackas barn är värda det samt att föräldrar måste ha möjlighet att välja vilken förskola som passar deras barn bäst.

I samband med nedläggningen erbjuds våra barn istället en plats på Växthusets förskola i Sickla men de lokalerna finns inte med i inriktningsbeslutet av nybyggnationen av området. Det innebär sannolikt att våra barn kommer att behöva byta förskola ytterligare en gång. Det kan vi inte acceptera. Nackaborna fick i år en skattesänkning som gör mycket liten skillnad för varje enskild person men på samhällsnivå kan pengarna göra stor skillnad för att säkra våra barns framtid och bevara bra och trygga förskolor och skolor.

Vi som skriver under vill att förslaget om nedläggningen av Hästhagens förskola ska stoppas. Namninsamlingen kommer att lämnas in till kommunstyrelsen i Nacka kommun på måndag den 22 februari innan kommunstyrelsemötet där beslut om förskolans framtid kommer tas.

/Föräldrar på Hästhagens förskola