Link Search Menu Expand Document

Officiella dokument som gäller Nacka kommun

2020-03-20 Nacka kommuns befolkningsprognos 2020-2040 (kopia) (kopia)

 • Utfall 2019 för barn i 1-5 ålder: uppgår till 6969
 • Prognos 2025 för barn i 1-5 ålder: uppgår till 7753 (mer än 11% ökning jämfört med 2019)
 • Prognos 2030 för barn i 1-5 ålder: uppgår till 9100 (mer än 30% ökning jämfört med 2019)

2020-05-23 Behovsprognos för förskole- och skolplatser 2020–2040 (kopia)

 • “På västra Sicklaön finns ett stort utbyggnadsbehov och även i övriga kommundelar förutom Saltsjöbaden finns behov av fler förskoleplatser.”
 • “Under prognosperioden är behovet av nya förskoleplatser cirka 3000 stycken.”
 • “Det är oerhört viktigt att utbyggnadstakten av förskoleplatser hålls i förhållande till nybyggnationen av bostäder. Om så inte sker kommer inte förskolegarantin att kunna uppfyllas det vill säga vårdnadshavare kommer inte att kunna få förskoleplats senast fyra månader efter det att de anmält önskemål om plats vilket de har rätt till enligt skollagen.”
 • “Behovet av skolplatser har ökat stadigt under de senaste åren i Nacka.”
 • “Behovet av förskoleplatser har minskat något de senaste åren. Behovet kommer dock att öka under prognosperioden.”
 • “Det är främst utbyggnaden av bostäder på västra Sicklaön som påverkar det kommande behovet av förskole- och skolplatser”
 • “Antalet förskolebarn 1–5 år beräknas att öka med 45 procent från år 2019 fram till och med 2040 vilket innebär 3107 fler barn i absoluta tal. Det är 509 fler barn än vid föregående prognos. År 2040 beräknas antalet förskolebarn vara 10 076 stycken.”
 • Obs! redan 2025, circka 1500 nya barn i behov av förskoleplatser !!!
 • “För närvarande är cirka 100 barn placerade hos anordnare utanför Nacka.”
 • Obs! redan 2023, efterfrågan når kapacitet !!!
 • Obs! Västra Sicklaön behöver mer än 100% flera förskoleplatser
 • Obs! Älta behöver 25% flera förskoleplatser
 • “Totalt i kommunen kommer det att bli ett större överskott av platser i mitten av prognosperioden.”
 • “Det är en svårighet att synkronisera behovet av skolplatser med utbyggnadstakten av bostäder. Det är inte möjligt att bygga skolorna i de sista byggetapperna eftersom det då kommer att råda brist på platser ett antal år.”
 • “Antalet förskolebarn kommer att fördubblas på Sicklaön fram till 2040. Det innebär cirka 2 500 fler barn och det är på västra Sicklaön som ökningen sker.”
 • “I området finns det cirka 2 400 förskoleplatser fördelade på 37 enheter”
  • Obs! förskoleplatser fördubllas men inte antal enheter !!!
  • Obs! i genomsnitt det finns idag 65 förskoleplatser i varje enhet. Även med 50% flera enheter dvs. 55 enheter (18 nya enheter!) i 2040, Nacka når (2400+2500)/55= 90 förskoleplatser i varje enhet !!!

2021-02-11 Statistik om Nacka (kopia)

 • “Nacka är en kraftigt växande kommun. Till år 2040 förväntas befolkningen öka med nästan 50 000 invånare.”
 • “Under den senaste tioårsperioden har snittet för den årliga befolkningstillväxten legat på nästan 1 800 personer.”
 • “Framöver förväntas en hög tillväxttakt eftersom det ska byggas många nya bostäder.”
 • “Fram till 2030 beräknas befolkningen växa i snitt med nästan 2 500 personer per år.”

2021-??-?? Behovsprognos för förskole- och skolplatser 2021–2040 (kopia)

 • obs! filen är inte publicerad än