Link Search Menu Expand Document

2018 Nacka, Skogsgläntans förskola

Det finns en hel del att säga om Skogsgläntans förskolas nedläggning !!!

Jag kan inte gå in på detaljerna just nu, men jag ska försöka göra det inom kort.

Var du engagerad? Är du intresserad att göra det? Nå oss javikan@raddaforskolan.se !

 1. I medierna
 2. Officiella dokument som gäller Skogsgläntans förskolas avveckling
  1. 2018-01-22 Tjänsteskrivelse KFKS 2018/53: Nedläggning av Skogsgläntans förskola (kopia)
  2. 2018-02-06 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (kopia)
   1. Khashayar Farmanbar (S)
   2. Sidney Holm (MP)
  3. 2018-02-19 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen (kopia)
   1. Khashayar Farmanbar (S)

I medierna

Officiella dokument som gäller Skogsgläntans förskolas avveckling

2018-01-22 Tjänsteskrivelse KFKS 2018/53: Nedläggning av Skogsgläntans förskola (kopia)

 • “läggs ned den 1 augusti 2018”
 • “Med hänsyn till dagens krav på öppettider och en kvalitativ verksamhet för alla barn har det visats sig inte vara möjligt att driva verksamheten på Skogsgläntans förskola med ekonomisk balans.”
 • “Skogsgläntans förskola har i nuläget 28 barn, 4 pedagoger och 1 kock.”
 • “Förskolan har plats för 42 barn men saknar barn i kö i nuläget, med undantag för några som har förskolan som tredjehandsval till hösten 2018.”
 • “Jarlabergs förskola, som tillhör samma skolenhet, har möjlighet att erbjuda plats för samtliga barn och medarbetare till hösten 2018.”
 • “Barnperspektiv. Att byta förskola kan skapa viss oro men denna bedöms vara främst initial och underlättas om barn kan flytta med till samma förskola. Att gå på en större förskola kan även på sikt ge en högre kvalitativ verksamhet med fler jämnåriga kamrater och möjlighet att ta del av fler kompetenser hos olika pedagoger.”
 • “Konsekvenser för barn. Som redogjorts för ovan i konsekvensanalysen kan byte av förskola innebära viss oro men denna bedöms vara initial. Samtidigt bedöms det finnas fördelar för barnen att gå på en större förskola.”

2018-02-06 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (kopia)

 • “Khashayar Farmanbar (S) yrkade, med instämmande av Sidney Holm (MP), att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.”

Khashayar Farmanbar (S)

 • “Det är viktigt att ärenden som berör nedläggning av verksamhet får adekvat tid att beredas och också beslutas i kommunstyrelsen.”
 • “Själva sakfrågan ska vi kolla djupare in i, men noterar en att små enheter är just det som många föräldrar ser som kvalitet.”
 • “Det betyder inte att enheternas storlek per automatik innebär ökad eller minskad kvalitet för barnen. Men den subjektiva bedömningen hos föräldrar utgör också en av många komponenter för känslan av kvalitet.”

Sidney Holm (MP)

 • “Miljöpartiet skrev 2012 en motion om att nedläggning av skolor inte borde få beslutas av ett utskott. Vi tycker inte att beslut om att lägga ner en skola ska få tas på delegation. Kommunallagen är också väldigt tydlig (§34) med att det inte är ok, någonting som även kommunens egna revisorer påpekat.”
 • “Nedläggning av skolor är beslut som ofta rör upp känslor och vi anser att föräldrarna bör informeras innan själva beslutet fattas.”
 • “Miljöpartiet önskar också att berörda föräldrar underrättas innan beslut fattas så att olyckliga överraskningsmoment kan undvikas.”

2018-02-19 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen (kopia)

 • “Med avslag på Khashayar Farmanbars yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Välfärd skolas förslag.”

Khashayar Farmanbar (S)

 • “i har noterat en tendens hos majoriteten att lägga ner alla små förskolor och skapa stora enheter, ofta med relativt små gårdar. Större enheter ger inte per automatik högre kvalitet som det påstås. För många föräldrar innebär just små enheter högre kvalitet. Tillgången till små enheter är just en kvalitativ valfrihet för många Nackabor.”