Link Search Menu Expand Document

2018 Nacka, Ringgårdens förskola

Ringgårdens förskolas avvecklades 2018. Förslaget påstod att det fanns för många platser i Saltsjöbaden än vad barnantalet motiverar. Men i 2021, ingen förskola i Saltjsöbaden har plats direkt och många har långa köer, trots att en förskola ökade kapaciteteten. Ringgårdens förskolas lokal var “ett gammalt hus som från början inte var anpassat för förskoleverksamhet”, med en vattenskada och saknade “ett kök som är tillräckligt stort för att tillaga mat till barnen och medarbetare”.

Men det var helt ok för Da Vinciförskolan Pärlan (fristående) att ta över, renovera lokalen, göra dem “stora investeringar” och öka förskoleplatserna med 20 st (Ringgårdens förskola hade 23 barn!).

Föräldrarna fick bara några månader att hitta ett relevant alternativ för barnen (förslag 2018-05-07, avveckling 2018-08-01) istället för att gå med kommunens erbjudning till Bergudden och Vårgärdet. Ringgårdens förskola hade 37 förskoleplatser (med bara 23 barn), medan Bergudden har 56 förskoleplatser och Vårgärdet har 53. Dvs en fördubbling av kamrater för barn. Ringgårdens förskola ligger 1.5km bort från Bergudden förskola, respektiv 3km bort från Vårgärdet (måste notera att förskolan är inte på väg till stan dvs det är inte nåt rimligt alterntiv om man måste pendla 6km extra varje morgon och 6km extra varje eftermiddag).

 1. I medierna
 2. Officiella dokument som gäller Ringgårdens förskolas avveckling
  1. 2018-05-07 Tjänsteskrivelse KFKS 2018/294: Avveckling av Ringgårdens förskola (kopia)
  2. 2018-05-22 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (kopia)
   1. Khashayar Farmanbar (S)
  3. 2018-06-04 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen (kopia)
   1. Hans Peters (C)
   2. Jan-Eric Jansson (KD)
   3. Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
   4. Emelie Friberg (S)
   5. Gunilla Grudevall Sten (L)
   6. Sidney Holm (MP)
   7. Mikael Carlsson (Nackalistan)
   8. Rolf Wasteson (V)

I medierna

Officiella dokument som gäller Ringgårdens förskolas avveckling

2018-05-07 Tjänsteskrivelse KFKS 2018/294: Avveckling av Ringgårdens förskola (kopia)

 • “avvecklas den 1 augusti 2018”
 • “Ringgården ligger idag i ett gammalt hus som från början inte var anpassat för förskoleverksamhet. Lokalen har ett antal brister som alla behöver åtgärdas.”
 • “Barnunderlaget i området är nedåtgående. Välfärd skola ser inte att antalet barn ökar utan förskolan har ett för lågt barnunderlag idag och framöver.”
 • “Med hänsyn till dagens krav på öppettider och att samtidigt kunna bedriva en kvalitativ verksamhet för alla barn är det inte möjligt att driva förskolan med hållbar ekonomi.”
 • “Barnen och medarbetarna på förskolan kommer att erbjudas plats på skolenhetens andra två förskolor, Bergudden och Vårgärdet.”
 • “Lokalen som används är svåröverblickad, har idag en vattenskada och saknar ett kök som är tillräckligt stort för att tillaga mat till barnen och medarbetare.”
 • “Enligt OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är lokalen undermålig.”
 • “Samtliga brister behöver åtgärdas och kräver stora investeringar.”
 • “Ringgårdens förskola har i nuläget 23 barn och 6 pedagoger. Barnunderlaget i området är nedåtgående. Välfärd skola ser inte att antalet barn ökar framöver. Detta innebär att många av förskolans platser inte nyttjas idag och ej heller inom en snar framtid.”
 • “Schematekniskt är det mycket svårt att få medarbetare att få en fungerande, hållbar arbetssituation.”
 • “Barnperspektiv. Att byta förskola kan skapa viss oro men denna bedöms vara främst initial och underlättas om barn kan flytta med till samma förskola. Att gå på en större förskola kan även på sikt ge en högre kvalitativ verksamhet med fler jämnåriga kamrater och möjlighet att ta del av fler kompetenser hos olika pedagoger.”
 • “Konsekvenser för barn. Som redogjorts för ovan i konsekvensanalysen kan byte av förskola innebära viss oro men denna bedöms vara initial. Samtidigt bedöms det finnas fördelar för barnen att gå på en större förskola.”

2018-05-22 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (kopia)

 • “ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för avgörande och med uppdrag till stadsledningskontoret att komplettera underlaget med beskrivning av var och hur många lediga platser som finns på förskolorna i Saltsjöbaden (både kommunala och fristående) samt fakta kring ekonomin.”

Khashayar Farmanbar (S)

 • “Vi oroas över den tendens som verkar finnas att lägga ner små förskolor och skapa stora enheter, ofta med relativt små gårdar. Större enheter ger inte per automatik högre kvalitet som det påstås. För många barn och föräldrar innebär just små enheter högre kvalitet. Tillgången till små enheter är just en kvalitativ valfrihet för många Nackabor.”

2018-06-04 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen (kopia)

 • “sista dag med verksamhet på förskolan blir 31 december 2018”
 • “Med 9 röster mot 4 hade kommunstyrelsen beslutat att avveckla verksamheten.”
 • “Kommunstyrelsen avslog därmed Khashayar Farmanbars ändringsyrkande om att förskolans sista dag för verksamhet är den 1 augusti 2019.”

Hans Peters (C)

 • “Det bör finnas möjligheter även för kommunalt drivna förskolor att bedriva sin verksamhet i mindre enheter. Det är inte alltid det mest optimala med förskolor som har 6-10 avdelningar. Stora förskolor har inte alltid bättre pedagogisk verksamhet, så som framförs i en del sammanhang.”

Jan-Eric Jansson (KD)

 • “Under det år som man i så fall skulle vänta med nedläggning, skulle flera barn efter hand flytta till andra förskolor […]. Det gör att Ringgården riskerar att utarmas med tiden, vilket inte är positivt vare sig för barnen eller för förskolans ekonomi.”

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande

 • “Eftersom det finns många fler förskoleplatser Saltsjöbaden än vad barnantalet motiverar så är det tyvärr nödvändigt att någon förskola läggs ned.”
 • “Med endast 23 barn på 37 platser på Ringgården och underskott i verksamheten så fordras åtgärder.”
 • “S och övrig vänsteroppositions påstående om att de vill satsa mer på förskolan och därför inte behöver vidta åtgärder när verksamheter går med underskott är felaktig.”
 • “Det är både ohederligt och oansvarigt att låtsas som om man har mer pengar än man faktiskt har och sticka huvudet i sanden och vägra ta ansvar.”
 • “Avvecklingstiden har nu förlängts till sista december 2018, vilket ger rimlig tid för omställning för föräldrarna.”
 • “Enligt uppgift har 18 familjer redan ansökt om att byta förskola och 5 har redan tackat ja till nya platser. Vi tror inte att ännu längre avvecklingstid skulle vara till fördel för verksamheten.”
 • “För övrigt anser vi att de kommunala förskolorna ska hålla hög kvalitet, vara lyhörda för föräldrarnas önskemål och erbjuda Nackaborna en mångfald av förskolor. Mindre enheter behövs i det utbudet.” !!!

Emelie Friberg (S)

 • “En förlängning med ett år skulle ge barnen och föräldrarna en rättvis chans att välja ett av de alternativ som man faktiskt vill ha och inte begränsas till de förskolor som det finns plats på i januari.”
 • “Det man måste förstå är att när man placera sitt barn på en förskola är det också ett av de viktigaste besluten man gör, då ska det också ske rättvist. Att tvingas byta förskola ska inte innebära att man begränsas till de förskolor som i januari har platser tillgängliga. Alla som har stått i en förskolekö vet att det är i augusti som den riktiga öppningen till alla förskolor, speciellt de mest attraktiva förskolorna, finns. Vi vill att barnen ska stanna på sin förskola en längre tid och att föräldrarna ska vara nöjda och trygga med sitt val. Att bli intvingad i ett beslut som kraftigt begränsas av utbudet ger inte rättvisa för vare sig barn eller föräldrar. Vidare ska man ta i beaktande att de barn som ska gå till förskolan under hösten på kort tid kommer att gå göra två byten av sin lärandemiljö vilket kommer att skapa en otryggare start på skolgången.”
 • “Det hade inte behövt bli så här. Ringgårdens förskola borde ha fått möjlighet att fortsätta.”
 • “Det är tydligt att skolchecken idag räcker till för mindre barngrupper. Att kostnader blir ineffektiva på grund av problematisk upphandling som bottnar i utförsäljningen av skolans lokaler till Rikshem.”
 • “Nacka kommun går mot en framtid där små förskolor läggs ner till förmån för större. Idag äter små barn sin skollunch i större lunchmatsalar med flertalet för att förskolan behöver kostnadseffektivisera Små barngrupper i mindre miljöer har inte råd att finnas kvar. Från både kommunala och privata aktörer får vi signaler om att det är svårt att få vardagen att gå ihop. Nacka är en av de starkaste kommunerna i Sverige, då borde vi också ha möjlighet att ge våra barn den absolut bästa starten på livet. Vi ska inte kostnadseffektivisera där våra barn finns, vi ska investera. I Nacka ska små förskolor som Ringgården få möjlighet att existera.”

Gunilla Grudevall Sten (L)

 • “Liberalerna vill se en mångfald av olika förskolor, fristående och kommunala, små enheter och större.”
 • “Vi tror att föräldrarna vet bäst vad som passar deras barn och sina familjer. Därför är det olyckligt att vi nu behöver stänga en mindre enhet, då dessa successivt blir allt färre.”
 • “Men i just detta fall fanns inga andra rimliga alternativ, barnunderlaget saknas i Saltsjöbaden både idag och flera år framåt, vilket gör att vi har många tomplatser på både Ringgårdens förskola och de förskolor som finns i närheten. Att behålla förskolor med allt färre barn innebär en risk för verksamhetens kvalitet, och därför måste vi tyvärr vidta denna åtgärd. Nu säkerställer vi att platser finns för Ringgårdens barn på närliggande förskolor, och kommer också att erbjuda barnen att få vara kvar tom 31 dec-18, så att man har tid att ställa om och i lugn och ro hitta en ny förskola som känns bra för barnen.”

Sidney Holm (MP)

 • “Miljöpartiet skrev redan 2012 en motion om att nedläggning av skolor inte borde få beslutas på delegation. Kommunallagen är också väldigt tydlig (§34) med att det inte är ok, någonting som även kommunens egna revisorer påpekat.”
 • “Nedläggning av skolor är beslut som ofta rör upp känslor och vi anser därför att en god dialog med föräldrarna alltid ska ske innan själva beslutet fattas. Med en bättre genomlysning och fler berörda som involveras i beslutsprocessen kan också nya möjligheter dyka upp.”
 • “Miljöpartiet har också länge drivit frågan om en förändring av skolpengen så att skenande lokalkostnader inte ska få påverka kvalitén i det pedagogiska arbetet.”
 • “Större är inte alltid bättre och passar inte heller alla. Miljöpartiet anser att även mindre förskolor bör ha en plats i valfrihetens Nacka.”
 • “Den största ekonomiska skillnaden i Miljöpartiets förslag till budget här i Nacka jämfört med Alliansen var också en storsatsning för att möjliggöra mindre barngrupper i förskolan.”

Mikael Carlsson (Nackalistan)

 • “[…] vill verkligen att det ges bra förutsättningar även för små förskolor att klara sig ekonomiskt i kommunen.”

Rolf Wasteson (V)

 • “Vänsterpartiet instämmer i föräldrarnas synpunkter på att beslutet om nedläggning kommer alldeles för sent på året.”
 • “En grund till problemet med förskolan och dess ekonomi är att kommunen inte längre har rådighet över lokalerna i och med att de sålts till Rikshem. Dock menar vi att det finns många argument för att förskolan ska få vara kvar. Dels för att ett behov av fler platser kommer att återkomma om några år, dels för att vi gärna ser mindre grupper i förskolan.”
 • “Kalkylen över underlaget för de tre samverkande förskolorna bygger på att de privata förskolorna bibehåller som andel av barnen, något som inte alls är en självklarhet. Kommunens förskolor kan mycket väl komma att få fler barn som idag valt just de privata förskolorna.”