Link Search Menu Expand Document

Om Välfärd skola (Nacka kommuns produktionsenhet)

2020-09-20 Om Välfärd skola (kopia)

“Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.”

De fokusområden som prioriterats av Välfärd skola under 2019 har varit:

 • Våra barn och elever utvecklas maximalt
 • Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet
 • Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling
 • Våra verksamheter ska vara det främsta alternativet inom förskola och skola i Nacka kommun
 • Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetet och effektivt resursutnyttjande

Officiella dokument som gäller Välfärd skola (Nacka kommuns produktionsenhet)

2018-03-20 Tjänsteskrivelse KFKS 2017/457: Årsbokslut Välfärd skola 2017 (kopia)

 • Bilaga 1 (kopia)
 • “överskottsmål om +9,2 miljoner kronor för 2017 (+9,2 miljoner kronor 2016)”
 • “Årets resultat blev +9,3 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget med +0,1 miljoner kronor.”
 • “Trots det positiva resultatet brottas Välfärd skola fortfarande med ett antal enheter med underskott. Under 2017 har dessa enheter genomfört åtgärder för att minska underskotten. Ett antal enheter har kompenserat underskottsenheternas negativa resultat genom att generera överskott. Underskotten beror främst på ledig kapacitet inom förskola och skola.”

2018-03-20 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (kopia)

2018-12-05 Tjänsteskrivelse KFKS 2018/1071: Affärsplan Välfärd skola 2019-2021 (kopia)

 • Bilaga 1 (kopia)
 • Förskollärrare medellön:
  • 2012: 28 870
  • 2017: 35 113
 • “Enheter med alltför få barn/elever och medarbetare, dvs. förskolor och skolor med en liten organisation, kommer därför att behöva avvecklas eller omstruktureras.”
 • “Lokaler som inte nyttjas behöver ställas av för att maximera användandet.”
 • “Välfärd skola kommer ha ett stort antal ombyggda och nybyggda lokaler inom en snar framtid och därigenom krävs investeringar i olika typer av inventarier. För att klara dessa kostnader efterfrågar Välfärd skola längre avskrivningsperioder.”

2018-12-18 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (kopia)

 • Emelie Friberg (S): “Situationen med lokalerna är alarmerande. KSVU har vid upprepade tillfällen fått larm från verksamheterna om fastighetsägarnas ointresse att åtgärda och förbättra lokalernas kvalitet. Till och med reguljärt underhåll är kraftigt undermåligt till den grad att våra verksamheter tappar ansökningar, och Nackaborna sämre välfärdskvalitet. Detta verkar bli en av de bestående effekterna av massutförsäljning av välfärdslokaler, samtidigt som Alliansen har med detta agerande kraftigt minskat Nackas rådighet och möjlighet att skapa bättre fysisk miljö för våra elever och personal.”

2019-02-13 Tjänsteskrivelse KFKS 2018/373: Årsbokslut Välfärd skola 2018 (kopia)

 • Bilaga 1 (kopia)
 • “överskottsmål om +10,0 miljoner kronor för 2018 (+9,2 miljoner kronor 2017)”
 • “Årets resultat blev -15,1 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse på -25,1 miljoner kronor mot budget. Jämfört med föregående år är avvikelsen -24,5 miljoner kronor.”
 • “Välfärd skola brottas fortfarande med ett antal enheter med underskott. Under 2018 har dessa enheter genomfört åtgärder för att minska underskotten. Underskotten beror främst på ledig kapacitet inom förskola och skola.”
 • “Det är särskilt svårt för mindre enheter att anpassa organisationen till ett minskande barn- och elevunderlag och att samtidigt bibehålla god kvalitet med legitimerad personal och kunna uppfylla skollagen och läroplanens krav.”
 • “Volymrelaterade checkintäkter förskola och grundskola: -32,8 miljoner kronor”
 • “Intäkter i form av statsbidrag förutsätter en motprestation motsvarande en lika hög kostnad.”

2019-03-19 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (kopia)

 • Emelie Norborg Friberg (S): “Då är det oroande att personalkostnaderna minskar och kostnaden för hyran går upp.”

2019-04-23 Tjänsteskrivelse KFKS 2019/410: Kapacitet Välfärd skola 2019-2020 (kopia)

 • “Välfärd skola har en överkapacitet i förskolorna på cirka 340 barn och i skolorna är överkapaciteten cirka 870 elever.”
 • “Välfärd skola har en totalkapacitet på förskolan med möjligt barnantal på 3 353 barn. Idag har Välfärd skolas förskolor 3 010 barn vilket visar en diskrepans på 343 barn.”
 • “Att ställa av och på lokaler är en åtgärd som många av skolorna och förskolorna använder sig av för att kunna bemöta barn- och elevflöden i verksamheten.”
 • “När Välfärd skola beräknar en schablonintäkt för den nuvarande överkapaciteten uppgår den uppskattningsvis till 130 miljoner kronor i skolcheck (95 miljoner för skola och 35 miljoner för förskola).”
 • “Det finns en sårbarhet för mindre förskolor och skolor då dessa inte kan vara lika flexibla med den övergripande administrationen.”
 • “Det finns områden som krävs för att verksamheten ska fungera och som inte går att avstå ifrån exempelvis städning, måltidsorganisation och övrig administration.”
 • “Enheter med alltför få barn/elever och medarbetare, dvs. förskolor och skolor med en liten organisation, kommer därför att behöva omstruktureras.”

2020-03-04 Tjänsteskrivelse KFKS 2018/1127: Årsbokslut 2019 för Välfärd skola 2019 (kopia)

 • Bilaga 1 (kopia)
 • “överskottsmål om +10,3 miljoner kronor för 2019 (+10,0 miljoner kronor 2018)”
 • “Årets resultat blev +10,4 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på +0,1 miljoner kronor mot budget. Jämfört med föregående år är avvikelsen +26,0 miljoner kronor.”
 • “Välfärd skola arbetar aktivt för att vara ett självklart val för barn/elever och vårdnadshavare i Nacka.”
 • “Nackas kommunala förskolor och skolor ska präglats av en lugn och stimulerande miljö”
 • “Välfärd skola brottas fortfarande med ett antal enheter med underskott. Under 2019 har dessa enheter genomfört åtgärder för att minska underskotten. Underskotten beror främst på ledig kapacitet inom förskola och skola inom vissa områden.”
 • “Gemensamt för enheter med positiv budgetavvikelse är att det är skolor och förskolor med högt söktryck och har möjlighet att ta in flera barn och elever inom ramen för befintlig organisation och lokaler.”
 • “Den volymrelaterade checkintäkten inom förskolan är -11,8 miljoner kronor lägre än budget pga färre barn än budgeterat.”
 • “Intäkter i form av statsbidrag förutsätter dock en motprestation som genererar motsvarande kostnad.”

2020-03-17 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (kopia)

 • Emelie Friberg (S): “Det är skrämmande att se hur många av våra skolor står och förfaller.”
 • Emelie Friberg (S): “Dessvärre har en utförsäljning av skolorna till privata aktörer försvårat för kommunen att upprätthålla en dräglig standard av skolornas miljö vilket är märkligt då det är vårt ansvar.”
 • Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande: “[…]] viktiga för oss […] att föräldrar informeras om vilka förändringar som görs och varför och vad man vill uppnå med dem”

2021-01-20 Tjänsteskrivelse KFKS 2021/92: Styrkort Välfärd skola 2021-2023 (kopia)

 • Bilaga 1 (kopia)
 • Avvikelse mot budget - “Utfall 2020: +20 mnkr” med “Mål 2020: 0 eller bättre”
 • Förskolan: Andel barn (%) som går i Nackas kommunala förskolor - “Utfall 2020: 49” med “Mål 2020: 60”

2021-03-?? Tjänsteskrivelse KFKS ?: Årsbokslut 2020 för Välfärd skola 2020 (kopia)

 • obs! filen är inte publicerad än